Trefwoordenlijst

Op deze pagina vindt u de trefwoordenlijst:

‘de komst van het kapitaal’

‐Brahmin: een ander woord is Brahmaan. Dat is een lid van de hoogste kaste van het kastensysteem.
‐bureaucratie: overmaat aan regelende instanties en regelingen.
‐moloch: iets waaraan alles ten offer moet worden gebracht.
‐enclave: stuk grondgebied dat door vreemd grondgebied ingesloten is, stuk grond dat geheel door een anders eigendom is ingesloten.

Artikel: ‘machtswissel in India’

-repressie: onderdrukking
-autarkie: tijdens het streven zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van anderen. Synoniemen: zelfverzorging of zelfvoorziening
-marktsegmenten: de verschillende delen (segmenten) waarin een markt kan opgebouwd zijn.
-kastensysteem: dit woord is duizenden jaren oud in India. Het zou betekenen dat je vanaf je geboorte verdeelt werd in kasten of rangen naargelang je levensstandaard.
-dissidenten: individuen of groeperingen die zich verzetten tegen de overheersende opvattingen of beleidslijnen op religieus, politiek of sociaal gebied.

artikel: 'De moeizame weg naar een sociale democratie'

-naka- werkers: In India zoeken mensen dagelijks werk op straat. naka= straat, straatwerkers
-roepies: munteenheid in India
- stagneren: er is geen positieve of negatieve evolutie, de situatie blijft dezelfde
-civiel: behoorlijk, burgerlijk,
- kastensysteem ( zie vorig artikel)
- collector: hoogste ambtenaar

artikel: 'India: economische ontwikkeling en sociale kansen'

-‘Licence Raj’= de overregulering van het maatschappelijk leven door de overheid (met de bijklank van corruptie en inefficiëntie)
-hiaten= iets dat ontbreekt, een leemte
-bureaucratie= de overmaat aan regelende instanties en regelingen
-expansie= de uitbreiding, uitzetting
-contraproductieve reglementen= nutteloze, averechtse reglementen
-summiere beoordelingen= ophemelende of afwijzende beoordelingen
- endemische ellende= ellende die in eigen gebied voorkomt, inheems

artikel: ‘Een mens leeft niet van ict alleen’

-Jatropha: een giftige struik die behoort tot de familie van de wolfsmelkachtigen (Euphorbiaceae). De zaden van de plant leveren jatropha-olie, die als biobrandstof gebruikt kan worden.

- Groene Revolutie: De Groene revolutie is een landbouwrevolutie die zich tussen 1960 en 1980 voornamelijk in Azië voltrok.
Door de bevolkingsexplosie in Azië kon de rijstteelt de stijgende vraag naar rijst maar moeilijk bijhouden. Rijst is er het basisvoedsel, zoals bijvoorbeeld aardappels in andere landen. Er moest een oplossing komen voor de tekorten, want er dreigde hongersnood. Door gebrek aan met name voor de rijstbouw geschikte nieuwe gronden, zocht men verhoging van de opbrengsten vooral in verbetering van gewassen en productie.
Men vergrootte de productie door introductie van nieuwe variëteiten, kunstmest, pesticiden, nieuwe irrigatietechnieken en het verstrekken van landbouwkredieten. De uitkomst van dit beleid bleek zeer succesvol. Van landen als China, Indonesië en India kan worden gezegd dat ze door deze revolutie zelfvoorzienend zijn geworden. Het verbouwen van nieuwe rijstsoorten en het toepassen van bovengenoemde maatregelen leidde namelijk tot een drie maal hogere opbrengst dan voorheen.

-Het neoliberale proces: Met de term neoliberalisme wordt verwezen naar de opleving van het economisch liberalisme die begon in de jaren tachtig. Het richtte zich vooral op de privatisering van overheidsbedrijven, zoals het openbaar vervoer en de posterijen en telefonie. De politieke stroming gaat ervanuit dat de vrije markt in staat is zaken beter te regelen dan organisaties die door de overheid gestuurd worden. Binnen het neoliberalisme schuift de overheid dus meer taken af van zichzelf naar de markt

artikel: 'De strijd tussen Dalit & Golliath

-Kastensysteem: dit woord is duizenden jaren oud in India. Het zou betekenen dat je vanaf je geboorte verdeelt werd in kasten of rangen naargelang je levensstandaard.
-Offensief: aanvallend
-Separatisme: zich afscheiden van iemand
-Dorpspanchayats: dorpsraden
-Harijans: kinderen van god

artikel: 'De moslims in India'

- blokmoslims: moslims die als een groep reageren op een bepaalde situatie
-hindoefundamentalisten: moslims die vasthouden aan de grondbeginselen van hun cultuur
-polygamie: gehuwd zijn met meer dan 1 vrouw
-imperialistische geest
-intolerante houding
-fanatisme: emotie waarbij men vervuld is van kritiekloze ijver
-paranoia: achtervolgingswaan
-seculier: secularisme: de overtuiging dat geloof geen invloed mag uitoefenen op de maatschappij
-theocratisch: theocratie: staatsvorm waarbij de godheid geld als gezagvoerder
-muslim league: beweging opgericht in 1906 die zich inzet voor de politieke rechten van moslims in India
-niet-patriottische: niet vaderlandslievend
-geopolitiek: het streven om politieke doelen te bereiken op basis van geografisch gefundeerde argumenten
-patrilineaire: verwantschapssysteem waarbij de naam van de vader doorgegeven word aan de zoon of dochter
-matrilineaire: verwantschapssysteem waarbij de naam van de moeder doorgegeven word aan de zoon of dochter
-affiniteit: sterkte waarmee twee voorwerpen of individuen zich met elkaar verbinden
-tweespalt: synoniem voor conflict
-canonisch recht: ander woord voor godsdienstrecht
- affiliatie: de tendens om het gezelschap van anderen te zoeken
- laïcisering: de scheiding van kerk en staat

artikel: 'Nieuwe machtswissel in India'

-liberalisering: van liberalisering is sprake als de overheid beperkingen om tot een bepaalde markt toe te treden opheft en dus concurrentie toestaat.
-lompenproletariaat: is een van de sociale groepen die Karl Marx in zijn sociologische analyse onderscheidde, naast de twee fundamentele klassen, de bourgeoisie of kapitalistenklasse, en het proletariaat.

artikel: ' India uit de impasse van de ongelijkheid'

voorlopig nog geen trefwoorden

artikel van kelly
???

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License